Ủy ban nhân dân tỉnh an giang

ban quản lý di tích văn hóa óc eo

thông tin cẦN BIẾT
 • Nhà trưng bày:

  Thứ 2 đóng cửa, còn lại tất cả ngày trong tuần phục vụ bình thường kể cả ngày lễ, tết.

  + Sáng: Từ 7 giờ 30 - 11 giờ 00

  + Chiều: Từ 13 giờ 30 - 17 giờ 00

 • Các điểm di tích:

  Mở cửa tất cả các ngày trong tuần

 • LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THUYẾT MINH

  Phòng Quản trị và Du lịch

  SĐT: 02963.878.156

  Email: banqldtvhoe@angiang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

02:40 30/03/2018

Ban Quản Lý Di tích Văn hóa Óc Eo được UBND tỉnh An Giang ra quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 20/05/2013 của UBND tỉnh An Giang; về việc thành lập Ban Quản Lý (tạm thời) Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang; Ngày 15/08/2015 UBND tỉnh An Giang ra quyết đinh số 1710/QĐ-UBND; về việc đổi tên Ban Quản Lý (tạm thời) Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang thành Ban Quản Lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang;

           I. Giới thiệu về Ban Quản Lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang

         Ban Quản Lý Di tích Văn hóa Óc Eo được UBND tỉnh An Giang ra quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh An Giang; về việc thành lập Ban Quản Lý (tạm thời) Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang; Ngày 15/08/2015 UBND tỉnh An Giang ra quyết đinh số 1710/QĐ-UBND; về việc đổi tên Ban Quản Lý (tạm thời) Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang thành Ban Quản Lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang;Ban Quản Lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND tỉnh An Giang; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ VHTT&Dl; Sở VHTT&DL tỉnh; Ban Quản Lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hầng Nhà nước theo quy định của pháp luật.     

           II. Vị trí, chức năng

          1. Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch, khai quật khảo cổ, nghiên cứu, sưu tầm, trao đổi, bảo quản, trưng bày, phục chế hiện vật; giáo dục, khoa học; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích văn hóa Óc Eo; phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ di tích văn hóa Óc Eo trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
3. Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước theo quy định pháp luật.

          III. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch tổng thể vùng quản lý và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích văn hóa Óc Eo gắn với du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban 05 năm, hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt.
2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ di tích văn hóa Óc Eo trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới; tiến hành các công việc có liên quan khi Di tích Văn hóa Óc Eo được công nhận là di sản thế giới; tranh thủ sự hợp tác và hỗ trợ của quốc tế, của các Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư phát triển, các nguồn hỗ trợ theo quy định của nhà nước.
3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam, các chuyên gia trong nước và tư vấn quốc tế xây dựng quy chế quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo theo yêu cầu quản lý của UNESCO đối với di sản thế giới khi được UNESCO công nhận.
4. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực có di tích Óc Eo theo đúng các quy định pháp luật hiện hành; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định các dự án phát triển kinh tế-xã hội có liên quan và ảnh hưởng đến các khu vực có di tích Óc Eo.
5. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên gắn liền với các di tích văn hóa Óc Eo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Trung ương và địa phương, tổ chức khai quật khảo cổ học; nghiên cứu, sưu tầm; trùng tu, phục dựng di tích và phục chế hiện vật; kiểm kê, bảo quản, trưng bày Văn hóa Óc Eo và giới thiệu các tài liệu, hiện vật có liên quan về di tích văn hóa Óc Eo trong, ngoài nước biết.
7. Hướng dẫn phục vụ khách tham quan du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, học tập, nghiên cứu khoa học tại khu di tích; giữ gìn cảnh quan môi trường, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị di tích văn hóa Óc Eo; thực hiện các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội và dịch vụ du lịch của tỉnh.
8. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu giữ tư liệu về di tích Óc Eo, phục vụ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Ban; tiếp nhận tài liệu, hiện vật về di tích văn hóa Óc Eo do tổ chức và cá nhân trong nước, nước ngoài trao tặng.
9. Đảm bảo trật tự an ninh trong khu vực di tích, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan; phối hợp với các cơ quan chức năng phòng, chống xâm hại di tích; phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức đón tiếp phục vụ khách tham quan, nghiên cứu, học tập.
10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của nhà nước và phân cấp quản lý.
11. Tổ chức hoạt động thu từ tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng di tích, các khoản thu hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo qui định của pháp luật.
12. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

các tin khác