Ủy ban nhân dân tỉnh an giang

ban quản lý di tích văn hóa óc eo

thông tin cẦN BIẾT
 • Nhà trưng bày:

  Thứ 2 đóng cửa, còn lại tất cả ngày trong tuần phục vụ bình thường kể cả ngày lễ, tết.

  + Sáng: Từ 7 giờ 30 - 11 giờ 00

  + Chiều: Từ 13 giờ 30 - 17 giờ 00

 • Các điểm di tích:

  Mở cửa tất cả các ngày trong tuần

 • LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THUYẾT MINH

  Phòng Quản trị và Du lịch

  SĐT: 02963.878.156

  Email: banqldtvhoe@angiang.gov.vn

CHUYÊN ĐỀ QUÝ II BỔ SUNG, HOÀN THIỆN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

08:29 03/12/2021

           1. Sự cần thiết của chuyên đề
Trải qua 91 năm lãnh đạo chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng cộng sản Việt Nam đã xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và khẳng định vai trò là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và các thành quả cách mạng đã giành được. Một trong những đóng góp hết sức quan trọng vào những thành công của cách mạng đó chính là hệ thống tổ chức Đảng cơ sở. Trong suốt quá trình cách mạng, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt ngày nay trong sự nghiệp đổi mới đất nước, tổ chức Đảng ở cơ sở đã luôn làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.
Thực tiễn những năm qua, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được nâng lên. Đa số cán bộ, công chức, viên chức đều kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Song, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, chạy chức chạy quyền, độc đoán, vi phạm kỷ luật,... diễn ra ngày một phức tạp hơn.
Sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tất yếu dẫn tới sự suy yếu tổ chức và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Chỉ khi nhận diện đúng nguồn gốc và những biểu hiện của suy thoái đạo đức, lối sống, suy thoái chính trị tư tưởng chúng ta mới có thể xác định nội dung, biện pháp phòng, chống hiệu quả.
Bác Hồ đã nói: “Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó, có tài mà không có đức là người vô dụng”, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại là do cán bộ” như vậy vấn đề đạo đức là vấn đề có tầm quan trọng rất lớn dẫn đến sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức cơ sở đảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến giáo dục, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và việc phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng đảng.
Tại tác phẩm Sửa đổi lối làm việc năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm chỉ ra các căn bệnh nguy hiểm trong cán bộ, đảng viên như: kiêu ngạo, hống hách, hẹp hòi, tham nhũng… và để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bản lĩnh cầm quyền của Đảng, Người kêu gọi mọi cán bộ, đảng viên phải hành động quyết liệt để chống lại những căn bệnh đó để nhân dân tin Đảng và Đảng phải vững mạnh để phục vụ nhân dân, để ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng viên đang là một vấn đề lớn đặt ra cho Đảng và Nhà nước ta.
Trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI đã nêu lên những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng hiện nay: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”, những biểu hiện đó có nguy cơ làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều năm chậm được khắc phục, nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự mất dần lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa mà Đảng đang ra sức phấn đấu xây dựng.
Do đó, chuyên đề về “Bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung hết sức cần thiết để triển khai và sinh hoạt đến tập thể đảng viên.
         2. Một số vấn đề lý luận về đạo đức
         2.1 Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức
Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, những phẩm chất đạo đức được nêu ra là phù hợp với từng đối tượng. Hơn nữa, Người nhấn mạnh phẩm chất này hay phẩm chất khác là nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ nhất định.  Có thể khái quát thành những phẩm chất chung, cơ bản nhất của con người Việt Nam trong thời đại mới. Nói cách khác, đó là những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức mới, đạo đức cách mạng Việt Nam mà mọi người cần được bồi dưỡng, giáo dục.
         2.1.1 Trung với nước, thiếu với dân
Về quan hệ đạo đức thì đây là mối quan hệ của mỗi người với đất nước mình, với nhân dân, dân tộc mình, là mối quan hệ lớn nhất, về phẩm chất đạo đức thì trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất quan trọng nhất, bao trùm nhất.
Trung với nước là sự trung thành, yêu quý, báo ân, báo đáp của mỗi một người đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Nước ở đây được hiểu ở ba cấp độ:
-    Là đất và nước, lãnh thổ giới hạn bởi biên giới quốc gia.
-    Là những quan hệ đan xen giữa chính trị, kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ, tâm lý và truyền thống lịch sử: đó là bản sắc dân tộc Việt Nam, văn hóa Việt Nam.
-   Là bộ máy công quyền, hệ thống chính trị nhà nước.
Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, có nghĩa là  “bao nhiêu quyền hạn đều của dân”, “bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, “bao nhiêu quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân’’ Đảng và Chính phủ là “đầy tớ nhân dân” chứ không phải “quan nhân dân để đè đầu, cưỡi cổ nhân dân”.
Đối với cán bộ, đảng viên, như Hồ Chí Minh đã nói "điều chủ chốt nhất” của đạo đức cách mạng là “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng", là “tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân”, là "trung với nước, hiếu với dân” hơn nữa phải là “tận trung, tận hiếu thì mới xứng đáng vừa là người lãnh đạovừa là đầy tớ trung thành của nhân dân tin yêu, quý mến, kính trọng, nhất định sẽ tạo ra sức mạnh to lớn cho cách mạng.
2.1.2 Thương yêu con người, sống có tình nghĩa
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định yêu thương con người là một trong những đạo đức cao đẹp nhất. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tình yêu thương trọn vẹn của mình cho những người cùng khổ, những người lao động bị áp bức, bóc lột cho đồng chí, đồng bào.
Trên phương diện đạo đức, yêu thương con người đòi hỏi mỗi người phải luôn luôn chặt chẽ, nghiêm khắc với mình, rộng rãi, độ lượng với người khác, phải có thái độ tôn trọng con người, biết cách nâng con người lên chứ không phải hạ thấp, vùi dập con người.
Yêu thương con người, theo Hồ Chí Minh, còn được thể hiện qua việc đối xử, có thái độ khoan dung, độ lượng với những người có sai lầm, khuyết điểm. Trong Di chúc Hồ Chí Minh căn dặn Đảng phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đây là tình thương yêu trên nguyên tắc tự phê bình và phê bình một cách chân thành, nghiêm túc giữa những người cùng lý tưởng, phấn đấu cho một sự nghiệp chung. Điều này hoàn toàn xa lạ với thái độ dĩ hoà vi quý, bao che sai lầm, khuyết điểm cho nhau, và càng xa lạ với thái độ, yêu nên tốt ghét nên xấu, bè cánh có thể đưa đến những tổn thất lớn cho cách mạng, cho Đảng.
          2.1.3 Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Chủ tịch Hồ Chí Minh coi cần, kiệm. liêm, chính là bốn đức mà mỗi người phải có, nếu thiếu một đức thì không thành người, như trời phải có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông; đất phải có bốn phương đông, tây, nam, bắc. Và Người giải thích:
- Cần là siêng năng, chăm chỉ; lao động có kế hoạch, có hiệu quả. có hiệu suất cao với tinh thần tự lực cánh sinh.
- Kiệm là tiết kiệm (thời gian, công sức. của cải...) của nước, của dân. "không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”.
- Liêm là luôn tôn trọng của công và của dân. Phải “trong sạch, không tham lam" tiền của, địa vị, danh tiếng.
- Chính là thẳng thắn, đứng đắn.
Bồi dưỡng phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư sẽ làm cho con người vững vàng trước mọi thử thách: Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục. Nhưng đây là vấn đề hết sức phức tạp, nói dễ làm khó, và trong cuộc sống vẫn còn hay vi phạm. Bởi vì nó đụng chạm đến nhiều mặt lợi ích cá nhân mà tập trung nhất là chức quyền, danh lợi. Nếu không vượt qua được chủ nghĩa cá nhân, thì bất cứ ai cũng có thể sa vào những hành vi vô đạo đức.
2.1.4 Tinh thần quốc tế trong sáng
Đó là tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản, mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề “Bốn phương vô sản đều là anh em”, là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình, công lý và tiến bộ xã hội.
Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước, đương nhiên phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Nếu tinh thần yêu nước không chân chính và tinh thần quốc tế không trong sáng thì sẽ dẫn đến chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, sô vanh, biệt lập, kỳ thị chủng tộc hoặc chủ nghĩa bành chướng bá quyền. Tất cả những khuynh hướng ấy có thể phá vỡ một quốc gia dân tộc, hay một liên bang quốc gia đa dân tộc, phá vỡ tình đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh chung, thậm chí có thể đưa đến tình trạng đối đầu, đối địch gây chiến tranh sắc tộc, cục bộ.
          2.2 Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về đạo đức
          Nghị quyết Số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của BCHTW “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ rõ các biểu hiện suy thoái về đạo đức, cụ thể như: Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.... Quan điểm của Đảng là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật và đánh giá đúng sự thật.
          Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp nêu rõ: Đảng viên phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công, giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.
          Chỉ thị Số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chỉ thị nêu rõ tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương.
          3. Thực trạng tại Chi bộ Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo
Tính đến thời điểm tháng 3/2021, số lượng CBVC, NLĐ của BQL Di tích văn hóa Óc Eo là 30 người, trong đó có 15 đảng viên (02 đảng viên dự bị).
          3.1 Kết quả đạt được và nguyên nhân
Nhìn chung số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác quản lý, lãnh đạo chủ chốt các phòng phát huy tốt vai trò và khả năng của mình, không ngừng nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần quan trọng vào sự đổi mới hoạt động của đơn vị.
Đa phần cán bộ, công chức viên chức của đơn vị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, giữ vững đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành sự phân công của tổ chức, có lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân và góp to lớn vào sự nghiệp phát triển di sản văn hóa Óc Eo của tỉnh ta trong thời kỳ hội nhập.
Trong những năm qua, cấp ủy chi bộ Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo đã nghiêm túc thực hiện và triển khai đầy đủ các chủ trương, văn bản, Nghị quyết Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để qua đó góp phần củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Hàng tháng chi bộ duy trì sinh hoạt nền nếp đúng thời gian qui định, nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình được cầu thị tiếp thu và nghiêm túc sửa chữa, khắc phục, có chuyển biến rõ rệt; tinh thần tự phê bình và phê bình ở chi bộ và từng đảng viên có nâng lên, tạo được không khí dân chủ, bình đẳng trong sinh hoạt chi bộ, phát huy trí tuệ tập thể cùng xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thông qua sinh hoạt chi bộ đã làm cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được cấp ủy coi trọng. Nội dung, phương thức triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh có nhiều cải tiến. Công tác tuyên truyền và phản tuyên truyền, nắm thông tin và định hướng dư luận được quan tâm chú trọng hơn.
Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ được đẩy mạnh. Việc đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo dân chủ, quy trình và thủ tục quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và cán bộ phụ trách kiểm tra của chi bộ phát huy hiệu quả. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí ngày càng được chú trọng. Nhiều chủ trương, chính sách trên lĩnh vực di sản văn hóa được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời và đạt nhiều kết quả tích cực.
Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các phòng chuyên môn, đoàn thể trong đơn vị tiếp tục được đổi mới. Cơ cấu tổ chức của các bộ phận phòng, ban, đoàn thể tiếp tục được củng cố, kiện toàn, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết trong đơn vị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Những kết quả đạt được có nhiều nguyên nhân nhưng quan trọng nhất là:
(1) Cấp ủy chi bộ luôn giữ vững vai trò trung tâm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành các buổi sinh hoạt chi bộ. Những chủ trương của chi bộ luôn hướng đến việc chăm lo lợi ích, cải thiện đời sống cho cán bộ đảng viên nên tạo được sự đồng thuận và khơi dậy khát vọng trong đảng viên phục vụ cho sự phát triển của chi bộ.
(2) Tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chú trọng công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết, củng cố niềm tin trong nội bộ đảng viên và quần chúng.
(3) Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện tốt phương châm “Giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ” từ đó góp phần tích cực phòng ngừa sai phạm xảy ra và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chi bộ.
           3.2 Hạn chế và nguyên nhân
Ngoài các kết quả đạt được nêu trên, trong thời gian qua trong chi bộ còn có hạn chế cần nhìn nhận thẳng thắn và khách quan, cụ thể là:
Trong sinh hoạt thường kỳ, các đảng viên đa phần đều có ý kiến phát biểu, tuy nhiên chỉ tập trung xoay quanh nhiệm vụ chính trị của đơn vị, rất ít đảng viên có ý kiến phát biểu về công tác xây dựng đảng. Ngoài ra, nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ còn ít.
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số đảng viên đôi khi còn mang tính hình thức, chưa có hiệu quả rõ nét, vẫn còn tình trạng đảng viên sao chép bài thu hoạch Nghị quyết, bản đăng ký học tập theo Chỉ thị số 05-CT/TW lẫn nhau hoặc từ các nguồn bên ngoài, vẫn còn tình trạng một số đảng viên chưa nắm vững chủ trương, đường lối, tuyên truyền các thông tin giả gây hoang mang dư luận đặc biệt là các thông tin về tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19.
Công tác thi đua khen thưởng còn tồn tại bất cập. Thời gian qua, có trường hợp đảng viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng chưa thể hiện được tính khách quan, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.
Công tác nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng có lúc chưa kịp thời, công tác truyền miệng chưa được quan tâm đúng mức nên hiệu quả chưa cao. Trong thời gian qua, vẫn có trường hợp quần chúng chưa yên tâm công tác nên có ý định thôi không công tác tại đơn vị.
Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của các bộ phận phòng, ban, đoàn thể trong đơn vị chưa hiệu quả do còn vướng mắc về cơ chế và lúng túng trong phương thức tiến hành.
Việc chấp hành nội quy, quy định cơ quan của một bộ phận quần chúng, đảng viên còn chưa nghiêm túc, vẫn có tình trạng quần chúng, đảng viên hút thuốc mặc dù đã cam kết bỏ thói quen hút thuốc, tụ tập liên hoan khi chưa hết giờ làm việc.
Nguyên nhân khách quan của hạn chế
Những vấn đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh là vấn đề xuyên suốt, lâu dài và có rất nhiều khía cạnh, do đó cần có thời gian để cán bộ đảng viên và quần chúng tiếp thu, học tập.
Nguyên nhân chủ quan của hạn chế
Nhận thức của một số đảng viên về những biểu hiện suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ.
Việc phê bình và tự phê bình của đảng viên còn nể nang, ngại va chạm. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự gương mẫu, chưa là tấm gương tốt cho quần chúng noi theo.
        3.3 Bài học kinh nghiệm
- Tuyệt đối tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
- Tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của chi ủy chi bộ, xem việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
- Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; nắm vững chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng để cụ thể hóa và vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp vào tình hình thực tế của chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, phải đảm bảo gắn lý luận với thực tiễn đơn vị, tránh qua loa đại khái, chống chủ nghĩa hình thức.
          4. Giải pháp
Nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình Kịp thời quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Quan tâm hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành và thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, thông qua đó có biện pháp chấn chỉnh, ngăn ngừa cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh việc tự phê bình trong nội bộ thì chi bộ cần tổ chức theo định kỳ để đảng viên tự phê bình trước quần chúng trong đơn vị, qua đó tiếp nhận các ý kiến đóng góp của quần chúng đối với đảng viên và từ những ý kiến đóng góp đó đảng viên sẽ trưởng thành hơn và Chi bộ sẽ có được đội ngũ đảng viên đủ đức, đủ tài để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ: Chi bộ cần thường xuyên nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thực trạng tính chiến đấu của từng cán bộ, đảng viên, từ đó xác định kế hoạch, nội dung, biện pháp xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát.
Phát hiện sớm những biểu hiện lệch lạc của đảng viên để chấn chỉnh, ngăn ngừa sai phạm, không để đến mức phải xử lý kỷ luật. Xử lý kịp thời và nghiêm minh những đảng viên làm trái nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không chấp hành Điều lệ đảng và những quy định của Đảng.
        5. Kiến nghị
       Đối với Chi bộ: chú trọng công tác phát triển đảng viên đối với những quần chúng đủ “tài”, “đức”, “hồng”, “chuyên”, thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng định kỳ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng; nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ; thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong chi bộ; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và quần chúng trong đơn vị tham gia xây dựng Đảng và thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.
  Đối với từng đảng viên
          Mỗi cán bộ, đảng viên tự giác hoàn thiện việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không “tự diễn biến”; không “tự chuyển hóa”.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang, Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Nghị quyết Số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của BCHTW “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”
4. Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.
5. Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
6. Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - NXB Lý luận chính trị, 2019.
7. Tỉnh ủy An Giang, Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

 

X.Minh

các tin khác